Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 26 sierpnia 2020r. – doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

W związku z realizacją projektu pn. „Twoja młodość!-Twój czas!, nr POWR.01.02.01-04-0126/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, kwota dofinansowania z UE  934.809,24PLN , okres realizacji projektu 01.09.2020 – 31.10.2021

zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Zapytanie ofertowe doradztwo-pośrednictwo

Wycena usługi – wzór

Dokumentacja z rozeznania rynku

Zapytanie z dnia 20.08.2020r. – najem sal szkoleniowych

W związku z realizacją projektu pn. „Twoja młodość!-Twój czas!, nr POWR.01.02.01-04-0126/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, kwota dofinansowania z UE  934.809,24 PLN, okres realizacji projektu 01.09.2020 – 31.10.2021  zwracam się z prośbą o wycenę usługi wynajęcia sal zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej:

Zapytanie ofertowe – najem sal szkoleniowych

Wycena usługi – wzór

Dokumentacja z rozeznania rynku