Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 6 marca 2019r. – doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

W związku z realizacją projektu  „AKTYWNOŚĆ – szansą na zatrudnienie” nr RPKP.08.02.01-04-0143/18 w w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, okres realizacji projektu 01.03.2019r.-30.04.2020r. zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją znajdująca się poniżej:

Zapytanie ofertowe doradztwo-pośrednictwo

Wycena usługi – wzór

Dokumentacja z rozeznania rynku

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu z dnia 6.05.2019r.

ZAPYTANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Protokół wyboru wykonawców szkoleń w ramach procedury z dnia 6.05.2019r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu z dnia 21.05.2019r.

ZAPYTANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Protokół wyboru wykonawców szkoleń w ramach procedury z dnia 21.05.2019r.