Informacje o projekcie – Młodzi – aktywni na rynku pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.09.2019 – 31.10.2020

CEL PROJEKTU

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osobom biernym zawodowo w wieku 15-29 lat (22kobiet/18 mężczyzn wyłącznie NEET) biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w okresie 01.09.2019r.-31.10.2020r.

GRUPA DOCELOWA

 • 40 biernych zawodowo osób młodych w wieku 15-29 lat , (tj. osób, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są osobami bezrobotnymi),
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby w wieku 15-29 lat;
 • Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET , zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • Osoby zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie;
 • Skorzystać ze wsparcia mogą także uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego nr 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa kujawsko – pomorskiego!!!

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

 1. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata.
 2. Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:
 • określenie motywacji Kandydata do udziału w Projekcie,
 • zweryfikowanie doświadczenia zawodowego;
 • zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
 • zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zweryfikowanie postawy długotrwałej bierności zawodowej,
 • zweryfikowanie zdezaktualizowanego doświadczenia zawodowego;
 • zweryfikowanie poziomu wykształcenia;
 • zweryfikowanie zamieszkiwania na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
 • zweryfikowanie zamieszkiwania na terenach wiejskich;
 • zweryfikowanie adekwatności projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań kandydata.

Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu – rekrutacja

 1. Kwalifikacja Uczestników Projektu dokonywana jest przez Specjalistę ds. rekrutacji pod nadzorem Koordynatora Projektu.
 2. Proces rekrutacji prowadzony jest z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty i dobrowolny, rozpoczęła się w 09.2019r. i potrwa do momentu zebrania 40 Uczestników Projektu, nie później jednak niż do 31.10.2019r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez Kandydata do Biura Projektu, osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, czytelnie, kompletnie wypełnionego, podpisanego w oznaczonych miejscach – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonego datą i miejscowością sporządzenia Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, lub mailowo – poprzez przekazanie skanu formularza na adres biuro@akademiaprojekto.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Głogowo, ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice.
 5. Za datę zgłoszenia Kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
 6. Specjalista ds. rekrutacji dokonuje kwalifikacji Uczestników Projektu biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne:
  • Kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
  • Wiek od 15 do 29 rok życia,
  • Posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
  • Posiadanie statusu osoby, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET , zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z KC);
 • zasadnicze:
 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach Celu Tematycznego 9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
 • płeć – kobieta;
 • osoba niepełnosprawna;
 • niskie kwalifikacje (tj. posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCDE 3 włącznie);
 • obszar zamieszkania – tereny wiejskie,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe,
 • brak lub niskie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • adekwatność projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań,
 • postawa długotrwałej bierności zawodowej tj. powyżej 12 miesięcy,
 • dodatkowo wymagania niezbędne w przypadku rekrutacji osób na szkolenia zawodowe:
  • szkolenia indywidualne – preferowane osoby o niskich kwalifikacjach, dobry stan zdrowia adekwatny do realizowanego szklenia, indywidualne predyspozycje adekwatne do szkolenia,
  • kurs kierowcy ciężarówki – preferowane osoby posiadające prawo jazdy kat. B, w wieku powyżej 21 lat, dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu kierowcy, indywidualne predyspozycje do wykonywania zawodu kierowcy.