Informacje o projekcie – praca szansą na sukces

mlodzi_header

INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Praca szansą na sukces”
RPKP.08.02.01-04-0001/16

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Informacji udziela i rekrutację prowadzi:
Biuro Projektu:
– Akademia Projektów Europejskich Sławomir Witkowski
ul. Dworcowa 40a
86-200 Chełmno

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Praca szansą na sukces” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
2. Beneficjentem projektu jest Akademia Projektów Europejskich Sławomir Witkowski z siedzibą w Głogowie ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice.
3. Biuro Projektu „Praca szansa na sukces” mieści się w Chełmnie, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.
4. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń.
5. Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.
6. Projekt realizowany jest na terenie powiatu chełmińskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego województwa kujawsko-pomorskiego.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 41 osób (25 K, 16 M), spełniających kryteria, o których mowa w § 5.

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa pojęcia oznaczają:
Projekt – projekt nr RPKP.08.02.01-04-0001/16 pn. „Praca szansą na sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, realizowany przez Akademię Projektów Europejskich Sławomir Witkowski z siedzibą w Głogowie ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice, w oparciu o wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń.
Beneficjent (Realizator Projektu) – Akademia Projektów Europejskich Sławomir Witkowski z siedzibą w Głogowie ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice.
Biuro Projektu – ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.
Kandydat – osoba, która jest zainteresowana uczestnictwem w Projekcie, wypełnił/-a Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę rekrutacyjną, ale nie została jeszcze zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
Uczestnik Projektu – osoba, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
Regulamin – niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

§ 3
Cele Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 41 os. (25K/16M) biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie (dalej BZ) w wieku powyżej 29r.ż. zamieszkujących powiat chełmiński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w okresie 09.2017r.-06.2018r.

§ 4
Zakres wsparcia

1. Dla 41 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje:
a. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – opracowanie Indywidualnych Planów Działania w wymiarze 4h/osobę,
b. Działania z zakresu poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz uczestników projektu – Warsztat aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 24h/grupę,
c. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu – Pośrednictwo pracy w wymiarze 5h/osobę,
d. Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu – każdy Uczestnik Projektu odbędzie w instytucji/przedsiębiorstwie w województwie kujawsko-pomorskim staż zawodowy (dla uczestników zakwalifikowanych do grupy profesjonalny handlowiec, kierowca autobusu, szkolenia indywidualne – staż w wymiarze 3 m-cy, dla uczestników zakwalifikowanych do grupy nie obejmujących szkolenia zawodowego – staż w wymiarze 5 m-cy). Na zakończenie stażu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowić podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.
2. Ponadto dla 17 uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje działania wymienione w pkt.1 ust. a-d oraz szkolenia zawodowe kwalifikacyjne/kompetencyjne tj.
a. Profesjonalny handlowiec (6 osób) – szkolenie kompetencyjne,
b. prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (6 osób) – szkolenie kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych,
c. szkolenia indywidualne wybrane wybrane w wyniku rozmowy z doradcą zawodowym (5 osób) – szkolenia kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem uprawnień państwowych

§ 5
Uczestnicy projektu

1. Grupa docelowa – 41 osób biernych zawodowo (25K, 16M), wiek powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), 21 osób z terenów wiejskich, zamieszkujących na obszarze powiatu chełmińskiego, grudziądzkiego, toruńskiego lub wąbrzeskiego w rozumieniu przepisów KC, 41 osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie) .
2. Osoba przystępująca do projektu musi spełniać następujące kryteria:
• jest osobą powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
• posiada status osoby biernej zawodowo (tj. w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną),
• posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu chełmińskiego grudziądzkiego, toruńskiego lub wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z KC).
• należy do grupy osób o niskich kwalifikacjach zgodnie z definicją poziomów wykształcenia (ISCED) zawartych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.

§ 6
Warunki przystąpienia do Projektu

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
1. Zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami (powyższe dokumenty dostępne w Biurze Projektu, stronie internetowej www.akademiaprojektow.eu, PUP w Chełmnie).
2. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata, zawartych w § 5.
3. Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:
• określenie motywacji Kandydata do udziału w Projekcie,
• zweryfikowanie poziomu wykształcenia,
• zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
• zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
• zweryfikowanie postawy długotrwałej bierności zawodowej,
• zweryfikowanie adekwatności projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań kandydata.

§ 7
Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu – rekrutacja

1. Kwalifikacja Uczestników Projektu dokonywana jest przez Specjalistę ds. rekrutacji pod nadzorem Koordynatora Projektu.
2. Proces rekrutacji prowadzony jest z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty i dobrowolny, rozpocznie się w 09.2017r. i potrwa do momentu zebrania 41 Uczestników Projektu, nie później jednak niż do 30.11.2017r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.
4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez Kandydata do Biura Projektu, osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, czytelnie, kompletnie wypełnionego, podpisanego w oznaczonych miejscach – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonego datą i miejscowością sporządzenia Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, lub drogą pocztową na adres: Biuro Projektu „Praca szansą na sukces” ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.
5. Za datę zgłoszenia Kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
6. Specjalista ds. rekrutacji dokonuje kwalifikacji Uczestników Projektu biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• formalne:
o Kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
o Wiek ukończony 30 rok życia,
o Posiadanie statusu osoby biernej zawodowo
o Posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie,
o miejsce zamieszkania na terenie powiatu chełmińskiego, grudziądzkiego, toruńskiego lub wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z KC)
o Beneficjent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by w grupie uczestników znalazło się:.
▪ 41 osób biernych zawodowo (25K, 16M) w wieku powyżej 29 roku życia 15-29 lat, w szczególności osoby w wieku 15-24 lata,
▪ 21 osób z terenów wiejskich;
• zasadnicze:
o obszar zamieszkania – tereny wiejskie,
o niskie i/ lub brak wykształcenia,
o bez doświadczenia zawodowego,
o zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe,
o brak lub niskie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
o wysoka motywacja do podjęcia zatrudnienia
o adekwatność projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań
• pierwszeństwa:
o zamieszkiwanie na terenach wiejskich,
o długotrwała bierność zawodowa.
7. Kandydaci spełniający kryteria kwalifikowalności do Projektu zawarte w § 5 odbędą rozmowę ze Specjalistą ds. rekrutacji. O terminie rozmów Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, w przypadku braku telefonu – listownie. Podczas rozmowy rekrutacyjnej Specjalista ds. rekrutacji zweryfikuje chęć udziału Kandydata w Projekcie, stopień motywacji, zmian oraz potrzeb pod kątem udziału w Projekcie. Każdy z Kandydatów otrzyma punkty za rozmowę rekrutacyjną.
8. W oparciu o wyniki punktowanej ankiety rekrutacyjnej oraz rozmowy ze Specjalistą ds. rekrutacji zostanie utworzona ostateczna lista Uczestników Projektu.
9. Jeżeli kilku Kandydatów zdobędzie taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowała data złożenia kompletnego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
10. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do podpisania z Beneficjentem:
• Umowy uczestnictwa w Projekcie,
• Umowy o realizacji stażu.
11. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
12. Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu. Podstawą kwalifikowania Kandydatów z listy rezerwowej będzie ten sam status co Uczestnik Projektu rezygnujący z udziału w Projekcie.
13. Decyzję o kwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydata z listy rezerwowej do projektu podejmuje Koordynator Projektu.
14. Uczestnicy Projektu z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez Uczestnika Projektu, którego zastąpili.
15. Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną o wynikach prowadzonej rekrutacji. W przypadku braku telefonu uczestnicy o wynikach rekrutacji poinformowani zostaną listownie.

§ 8
Zasady uczestnictwa i organizacja usług

1. Beneficjent zapewnia niezbędne do realizacji Projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.
2. Usługi świadczone będą głównie na terenie miasta Chełmno lub miasta Toruń (z wyłączeniem np. modułów praktycznych w ramach szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych). Dokładne miejsce realizacji wsparcia określone będzie i podane Uczestnikom Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem planowanej ścieżki wsparcia.
3. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach max. 13 osobowych (z wyjątkiem zajęć indywidualnych). W poszczególnych sytuacjach liczba osób może ulec zmianie.
4. Szkolenia realizowane będą w trybie maksymalnie 8 godzin dziennie, w dni powszednie.
5. Podczas zajęć grupowych Uczestnicy projektu otrzymują catering. Ponadto w ramach szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe – skrypty, podręczniki, materiały szkoleniowe, materiały startowe.
6. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania indywidualnych sesji z doradcą zawodowym, miejsca odbywania Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, miejsca realizacji szkolenia zawodowego (w przypadku szkoleń indywidualnych) oraz miejsca realizacji stażu zawodowego. Zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na indywidualne sesje z doradcą zawodowym następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej (jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu. Również bilet z jednego dnia (jako potwierdzenie dziennych kosztów) i lista obecności potwierdzająca uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia jest wystarczającym dowodem poniesienia ww. kosztów. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (np. tygodniowych, miesięcznych), termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania ww. zajęć w ramach to których przewidywana jest refundacja kosztów i obliczana jest proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy. Wydatki poniesione przez uczestnika projektu związane z dojazdem własnym samochodem są kwalifikowane do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu przez uczestnika projektu stosownego oświadczenia. Natomiast, jeśli uczestnik udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W oświadczeniu powinna znaleźć się również informacja dotycząca trasy, na jakiej odbywa się przejazd, odległości i poniesionych kosztów, marki/modelu samochodu oraz numeru rejestracyjnego samochodu. Dodatkowo do oświadczenia należy załączyć potwierdzenie ceny biletu na danej trasie, wystawione przez przewoźnika. Jednocześnie nie ma konieczności załączania kserokopii dowodu rejestracyjnego, natomiast oryginał tego dokumentu należy przedstawić do wglądu osobie przyjmującej oświadczenie celem potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu. Ponadto uczestnik projektu, który na ww. zajęcia w ramach to których przewidywana jest refundacja kosztów dojeżdża samochodem, którego nie jest właścicielem, powinien posiadać stosowną umowę użyczenia samochodu (do wglądu).
7. Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu jest dokonywany w zależności od posiadania przez Beneficjenta środków finansowych na koncie Projektu.
8. Uczestnicy Projektu zostaną ubezpieczeni na czas realizacji staży zawodowych (ubezpieczenie NNW).
9. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Podczas szkoleń zawodowych Uczestnikom Projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 brutto z kosztami płatnika (brutto brutto) za godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym. Do stypendiów szkoleniowych, które są przychodem otrzymujących go Uczestników Projektu, będą stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniu zawodowym. Zatem wysokość wypłacanego stypendium szkoleniowego jest uzależniona od liczby godzin szkolenia zawodowego, w którym Uczestnik Projektu uczestniczył.
10. Uczestnicy Projektu aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego zobligowani są do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ponadto są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w ramach każdej formy wsparcia przewidzianej dla danego Uczestnika Projektu.
11. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w § 8 pkt. 10.
12. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
13. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku:
a. przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,
b. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa z Projektu.
14. 100% Uczestników Projektu zostanie skierowanych na nie dłuższe niż 5 – miesięczne staże. Uczestnikom Projektu uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje stypendium stażowe. Wysokość stypendium wynosić będzie 1850,00 zł brutto brutto/1 osobę/1 m-c.
15. Na czas odbywania stażu przez uczestnika projektu zostanie podpisana umowa pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem oraz pomiędzy pracodawcą przyjmującym na staż a Beneficjentem, określająca m.in. podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu. Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w ramach programu stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.

§ 9
Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnicy Projektu zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2. Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu organizowanym w ramach Projektu,
3. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć, zgodnie z poleceniami trenerów,
4. Przystąpienie do egzaminów końcowych prowadzonych przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne.
5. Odbioru posiłków, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach.
6. Przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych.
7. Korzystania z powierzonych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi.
8. Poddawanie się monitoringowi, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 10.
9. Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, wykładowców, doradców zawodowych, pośrednika pracy, osób realizujących Projekt oraz innych Uczestników Projektu.

§ 10
Zasady monitoringu Uczestników projektu

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani się do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć oraz na kartach zajęć indywidualnych.
2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu, wypłaty stypendium szkoleniowego (podczas szkolenia zawodowego) oraz cateringu.
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie nauki, kształcenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych kontaktowych w tym telefonu, adresu do korespondencji itp).
5. W przypadku podjęcia zatrudnienia Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia do biura projektu (osobiście, drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej np. skan) pisemnego oświadczenia o otrzymaniu oferty pracy oraz kopii umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o zatrudnieniu lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wraz z dowodem opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Na dostarczonych dokumentach powinna być informacja o formie zatrudnienia, okresie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia.
6. W przypadku podjęcia dalszego kształcenia (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenia (pozzakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc) lub przygotowania zawodowego lub stażu Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia do biura projektu (osobiście, drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej np. skan) pisemnego oświadczenia o otrzymaniu oferty kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu wraz z kopią zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, stażu.
7. Informacje, o których mowa w punktach 1-6 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu).

§ 11
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w §11 pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi Projektu w momencie przystąpienia do Projektu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa w Projekcie, za okres do złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (koszt udziału Uczestnika Projektu w Projekcie uzależniony jest od rodzaju wsparcia, w którym uczestniczył i obliczany na podstawie faktycznie udzielonego wsparcia). Niniejsze postanowienie wynika z faktu, że Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założeniami wydatkowanie.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika Projektu, trenera/doradcy zawodowego, wykładowcy, pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazaniem jawnej agresji wobec osób wyżej wymienionych.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej dla danej ścieżki wsparcia, zgodnie z zasadami zawartymi w § 7.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Koordynatora Projektu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta.
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” należy do Zespołu Zarządzającego projektem, składającego się z koordynatora projektem, specjalisty ds. obsługi projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń, w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
4. W przypadku zmian ww. wytycznych Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.