Informacje o projekcie – Aktywność szansą na zatrudnienie

„AKTYWNOŚĆ – szasną na zatrudnienie, nr RPKP.08.02.01-04-0143/18

projekt realizowany

w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,

Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020,

 

 kwota dofinansowania z UE  623.747,78 PLN,

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2019 – 30.04.2020

CEL PROJEKTU

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 45 osobom (27kobiet/18 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym 28 osób o niskich kwalifikacjach, 9 osób 50+, 2 osoby niepełnosprawne, 27 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiaty: chełmiński, aleksandrowski, grudziądzki, toruński lub wąbrzeski  poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w okresie 01.03.2019r.-30.04.2020r.

GRUPA DOCELOWA

 • 45 osób biernych zawodowo ( osób, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są osobami bezrobotnymi),
 • Osoby powyżej 29 roku życia,
 • Osoby zamieszkujące na obszarze jednego z powiatów tj.: chełmińskiego, aleksandrowskiego, toruńskiego, grudziądzkiego lub wąbrzeskiego,
 • 28 osób o niskich kwalifikacjach tj. osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj. max. ponadgimnazjalne – zasadnicza szkoła zawodowa, LO, technikum itp.)
 • 17 osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym niż ISCED 3 (osoby z kręgu takiego jak: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne),
 • Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 9 osób,
 • Osoby z niepełnosprawnościami – minimum 2 osoby.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

 1. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata.
 2. Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Specjalistę ds. rekrutacji po rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu:
 • określenie motywacji Kandydata do udziału w Projekcie,
 • zweryfikowanie poziomu wykształcenia,
 • zweryfikowanie wyuczonego lub ostatnio wykonywanego zawodu,
 • zweryfikowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zweryfikowanie postawy długotrwałej bierności zawodowej,
 • zweryfikowanie adekwatności projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań kandydata.

Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu – rekrutacja

 1. Kwalifikacja Uczestników Projektu dokonywana jest przez Specjalistę ds. rekrutacji pod nadzorem Koordynatora Projektu.
 2. Proces rekrutacji prowadzony jest z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty i dobrowolny, rozpocznie się w 03.2019r. i potrwa do momentu zebrania 45 Uczestników Projektu, nie później jednak niż do 31.05.2019r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez Kandydata do Biura Projektu, osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, czytelnie, kompletnie wypełnionego, podpisanego w oznaczonych miejscach – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonego datą i miejscowością sporządzenia Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, lub mailowo – poprzez przekazanie skanu formularza na adres biuro@akademiaprojekto.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Głogowo, ul. Łabędzia 29, 87-123 Dobrzejewice.
 5. Za datę zgłoszenia Kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
 6. Specjalista ds. rekrutacji dokonuje kwalifikacji Uczestników Projektu biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne:
  • Kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
  • Wiek ukończony 30 rok życia,
  • Posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
  • Posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie lub posiadanie wykształcenia na poziomie wyższym niż ISCED 3 w przypadku, gdy kandydat zalicza się do kręgu osób takich jak: kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 50 roku życia;
  • miejsce zamieszkania na terenie powiatu chełmińskiego, grudziądzkiego, toruńskiego, aleksandrowskiego lub wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z KC)
 • zasadnicze:
 • obszar zamieszkania – tereny wiejskie,
 • niskie i/ lub brak wykształcenia,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe,
 • brak lub niskie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • postawa długotrwałej bierności zawodowej,
 • adekwatność projektowego wsparcia do potrzeb i zainteresowań,
 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9RPO.
 • pierwszeństwa:
  • zamieszkiwanie na terenach wiejskich,

 

 

HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

ZADANIE – nazwa i opis CZASOOKRES REALIZACJI WSPARCIA MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU marzec-maj 2019r. Powiat chełmiński, toruński, grudziądzki, aleksandrowski, wąbrzeski
Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono: organizację 4 godzin (1h= 60 minut) indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (2 sesje po 2 h  na uczestnika), których celem będzie zdefiniowanie celów zawodowych, ocenę słabych i mocnych stron w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie IPD,

– zajęcia od poniedziałku do soboty,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

Maj – sierpień 2019r. Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy:

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację WAPP 18 godzin (1h=45 minut) *3 grupy szkoleniowe;

– zajęcia od poniedziałku do piątku,

– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć, catering oraz materiały szkoleniowe,

Czerwiec – sierpień 2019r. Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu:

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 5h (1h=60 minut)*45 osób w zakresie pozyskania przez Uczestników Projektu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika.

Sierpień 2019 – kwiecień 2020 Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez organizację szkoleń zawodowych lub specjalistycznych kursów

Zadanie obejmuje 20 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację szkoleń takich jak:

·           kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną ( w tym opłata za realizację kursu, badań lekarskich, badań psychologicznych, pierwsze podejście do egzaminu, catering podczas zajęć teoretycznych) w wymiarze 50h – kat. C, 140h – KWP– dla 5 osób,

·           szkolenie komputerowe ECDL w wymiarze 120h/osobę – dla 5 osób,

·           szkolenia indywidualne wybierane wspólnie z doradcą zawodowym podczas IPD, w wymiarze średnio 180h/osobę ( w tym 3 szkolenia kwalifikacyjne, 7 szkoleń kompetencyjnych).

– w ramach szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78+koszt składek 1,99zł/za każdą zrealizowaną godzinę szkoleniową

Wrzesień 2019 – grudzień 2019 Miasto Chełmno lub miasto Toruń
Działania ukierunkowane na realizację staży zawodowych dla uczestników projektu

Zadanie obejmuje wszystkich 45 uczestników projektu

– w projekcie założono realizację 45 staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy realizowanych zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie jakości staży i Polskimi ramami jakości Praktyk i staży;

– kolejno zaplanowane staży dla IV wytypowanych w projekcie grup uczestników:

1) grupa 5 osób – staże 3 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie prawo jazdy kat. C+KWP,

2) grupa 10 osób- staże 3 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenia indywidualne,

3) grupa 5 osób – staże 5 miesięczne dla uczestników, którym zaproponowano szkolenie ECDL,

4) grupa 25 osób- staże 6 miesięczne, dla uczestników, głównie kobiet, posiadających zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe z uwagi na długi okres pozostawania w bierności zawodowej,

– w ramach staży zawodowych zapewniamy polisę NNW, badania lekarskie, refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty w kwocie 250zł/miesiąc/osobę, refundację kosztów dojazdu do miejsca stażu zawodowego, stypendium stażowe w wysokości 1.017,40zł netto.

Listopad 2019r. – kwiecień 2020r. Województwo kujawsko-pomorskie, głównie powiat chełmiński, toruński, wąbrzeski, aleksandrowski, grudziądzki.

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela :

Specjalista ds. obsługi biura

Agnieszka Nagórka,

tel. 509-645-468,

 adres mailowy: biuro@akademiaprojektow.eu